Firma PERSONAL świadczy kompleksowe usługi z zakresu Kadr i Płac. Na zlecenie Klienta:

Administracja kadrowa

Obsługa działu kadr wiąże się przede wszystkim z przygotowaniem i właściwym prowadzeniem wymaganej prawem dokumentacji. Firma PERSONAL podejmując się prowadzenia działu kadr w imieniu Państwa bierze pełną odpowiedzialność za realizację zadań, do których należy:

 • Przygotowywanie umów o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami zleceniodawcy,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych,
 • Przygotowywanie wymaganych prawem dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy,
 • Prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji zatrudnienia i statystki kadrowej (np. historii zatrudnienia i stażu pracy, zestawień wszystkich urlopów i innych przerw w pracy),
 • Wystawianie zaświadczeń dla pracowników Klienta związanych w szczególności z zatrudnieniem, otrzymywanymi zasiłkami i wynagrodzeniem oraz innych dokumentów uzgodnionych z Zleceniodawcą,
 • Rejestrowanie w ZUS nowo przyjętych pracowników, zgłaszanie zmian i wyrejestrowanie zwolnionych oraz nadzór nad dokumentacją ZUS w zakresie informacji kadrowych,
 • Stały nadzór nad dokumentacją zatrudnionych osób bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, itp.),
 • Rozliczanie i obsługa w zakresie PFRON i SODIR.

Obsługa płacowa

Terminowe i prawidłowe sporządzanie list płac oraz wypłata wynagrodzeń jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jednocześnie – pracodawca realizując ten obowiązek jest zobowiązany do właściwego naliczania i odprowadzania podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Firma PERSONAL podejmując się prowadzenia w Państwa imieniu w/w obowiązku bierze pełną odpowiedzialność za:

 • Sporządzanie list płac wraz z wyliczeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek od osób fizycznych, z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej,
 • Sporządzanie kartotek płac, wraz z paskami wynagrodzeń, z wyliczeniem miesięcznego wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników, wyszczególnieniem sposobu płatności (przelew/kasa) oraz raportów RMUA,
 • Przygotowywanie rachunków dla osób świadczących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych,
 • Sporządzenie na koniec roku podatkowego rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników,
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń i pobranych zasiłków w związku z zakończeniem zatrudnienia.

Ceny usług ustalane są indywidualnie i podlegają negocjacji. Zapytania dotyczące oferty prosimy kierować na adres mailowy biuro@personaljawor.eu

Zapraszamy do współpracy

Zespół Personal

Kontakt

Wybierz dogodny sposób kontaktu z nami lub odwiedź nasze biuro!

Telefon

+48 721 752 142

Adres

ul. Zamkowa 5c, 59-400 Jawor

E-Mail

biuro@personaljawor.eu